Location สมคิดจิตดี
Detail
Concept บ้าน : Neighborhood ที่สามารถใช้งานได้ 2 หลังไปพร้อมๆกัน บ้านทั้ง2หลัง มีmood & tone ที่ต่างกัน เพื่อสร้างความหลากหลายในการใช้งาน

บ้านสมคิด ให้ความรู้สึกอบอุ่น สบายตา

มีกลิ่นอายของ Mid Century Modern

ทั้งโทนสีและการจัดวางของเฟอร์นิเจอร์

ที่คุมโทนด้วยสี white - wood - green

แต่แอบแฝงลูกเล่นและแบ่งโซนนิ่งด้วยอุโมงค์

ให้ดูมีความหลากหลาย และสนุกกับการใช้งานมากขึ้น

 

บ้านจิตดี เน้น facility เป็นส่วนใหญ่

มีห้องน้ำสำหรับทีมงาน ห้องแต่งตัวนักแสดง หรือจุดพักกอง จุดจอดรถ

ภายในบ้านสามารถดัดแปลงให้เป็น ร้านกาแฟ หรือมุมใดๆ ได้อย่างหลากหลาย

อีกทั้งบริเวณชั้น2 มีห้องนอน ที่สามารถถ่ายทะลุหน้าต่างเห็นบ้านสมคิดได้พอดี

ภายในประกอบด้วย :

บ้านจิตดี เน้น facility เป็นส่วนใหญ่

มีห้องน้ำสำหรับทีมงาน ห้องแต่งตัวนักแสดง หรือจุดพักกอง จุดจอดรถ

ภายในบ้านสามารถดัดแปลงให้เป็น ร้านกาแฟ หรือมุมใดๆ ได้อย่างหลากหลาย

อีกทั้งบริเวณชั้น2 มีห้องนอน ที่สามารถถ่ายทะลุหน้าต่างเห็นบ้านสมคิดได้พอดี